gek op vastelaovend in Merkelbek

 
 
MUZIEK 2013

Onze Schlager seizoen 2013:
"Viër goan nao Merkelbek"

 

Vier goan noa Merkelbek (en Genhoot)

Jieker joar mit car-na-val,                     is ut un a-part ge-val
komme vier boe-te gen-hoot,             is ut doa toch noeits zoe good


joa dan don’t ver toch mer mit,           omdat ‘r nieks ang-esj op zit
reup dan een of ang-re gek,                zik zeet giër van Mer-kel-bek ?


Ver-rek,ver-rek, vier goan nao Mer-kel-bek
Om-dat ut doa ge-zel-lig is, doa is ech nieks te gek
Hout mood, hout mood, viër goan ooch noa Gen-hoot,
geen peerd hielt os nog tea-ge noe, doa veul ich mich pas good


dat hoei-hoei in sjil-vend is                  vuur mich ech toch geen ge-mis            
geet ze neet of geet ze waal                dat is mich toch sjiet e-gaal

Op de Kling hiej biej Jo-sé                    is ‘n pilske pas o-ké
dat zal ich neet eu-ver-sjloan               drink ut oet tot op d’n boam


Ver-rek, ver-rek, vier goan.....enz.

Num de zoep-koël in Ven-lo                Kloo-ne trik-ke in kirsj-Roa
of ut Moos-wief in Me-streech           of d’n op-toch doa in Beeg

nieks van det ving ich zoë vet             es de sjpas biej Mar-jo-net
in Genhoot veul ich mich toes             al de res is mer sje-loes


Ver-rek, ver-rek, vier goan.....enz.